Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ och utser Gröna Skolfastigheters styrelse. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Till årsstämmans uppgifter hör att fastställa balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer även revisorer.

Protokollen från bolagsstämmorna beskriver de av stämmorna fattade besluten.

210615 Protokoll från årsstämma 15 juni 2021

200610 Protokoll från årsstämma 10 juni 2020