Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ och utser Gröna Skolfastigheters styrelse. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Till årsstämmans uppgifter hör att fastställa balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer även revisorer.

Protokollen från bolagsstämmorna beskriver de av stämmorna fattade besluten.

210615 Protokoll från årsstämma 15 juni 2022

220512 Kallelse till årsstämma 15 juni 2022, Punkt 11 – Förslag till beslut om optionsprogram, Punkt 11 bilaga 1 och Fullmaktsformulär

211230 Protokoll från extra bolagsstämma 30 december 2021

211214 Kallelse till extra bolagsstämma, Anmälan och formulär för förhandsröstning, Fullmaktsformulär och Förslag ny ledamot styrelse

210615 Protokoll från årsstämma 15 juni 2021

210516 Kallelse till årsstämma och fullmaktsformulär

200610 Protokoll från årsstämma 10 juni 2020

200504 Kallelse till årsstämma och fullmaktsformulär