Utdelning

Gröna Skolfastigheter har en utdelningspolicy som på sikt innebär att 50 % av resultatet från förvaltningsaffären delas ut till aktieägarna. Under uppbyggnadsfasen är utdelningen lägre. Redovisad utdelning nedan beslutades på årsstämman 2022-06-15 och uppgår till cirka 22 % av resultatet före värdeförändringar och skatt från förvaltningsaffären eller cirka 11 % av förvaltningsresultatet enligt framåtblickande intjäningsförmåga enligt årsredovisning, koncernredovisning avseende räkenskapsåret: 2021-01-01–2021-12-31.

Årsstämman 15 juni 2022 beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, återgivet nedan.

Utbetalning av utdelning föreslås ske vid fyra tidpunkter med följande avstämningsdagar och belopp för stamaktie serie D:
• 2022-06-30 (180 kr per stamaktie serie D)
• 2022-09-30 (180 kr per stamaktie serie D)
• 2022-12-30 (180 kr per stamaktie serie D)
• 2023-03-31 (180 kr per stamaktie serie D)

Utbetalning av utdelning föreslås ske vid en tidpunkt med följande avstämningsdag och belopp för stamaktie serie B:
• 2022-06-30 (2 kr per stamaktie serie B)

Utbetalning av utdelning föreslås ske vid en tidpunkt med följande avstämningsdag och belopp för stamaktie serie A:
• 2022-06-30 (2 kr per stamaktie serie A)

Förväntad dag för utbetalning är tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter. Gröna Skolfastigheter styr dock inte över detta datum utan detta följer av Euroclears rutiner.