Hållbarhet ger framtidssäkrade miljöer

Gröna Skolfastigheter AB (publ) är ett samhällsbyggarföretag som utvecklar, äger och förvaltar skolfastigheter. Vi har som bolag en passion för funktionella byggnader av hög kvalitet och attraktiv arkitektur.

Vårt mål är att designa skolor som både kan uppfylla och utveckla sociala och miljömässiga hållbarhetsmål. Den fysiska miljön spelar stor roll för hur människor både mår och presterar och Gröna Skolfastigheter vill vara en aktör som tillsammans med skolverksamheter skapar ännu bättre skolbyggnader.

Gröna Skolfastigheter har även som mål att i samspel med skolverksamheten sänka resursförbrukningen och skydda och bevara naturvärden vid både nyproduktion och förvaltning av befintliga skolfastigheter.

För mer information om Gröna Skolfastigheters förvaltnings- och utvecklingsarbete se avsnitt "Vad vi gör".

Styrelse, ledning och advisory board

Genom Gröna Skolfastigheters styrelse, ledning, advisory board och samarbetspartners har vi tillgång till personer med fördjupad kompetens inom viktiga områden som grön finansiering, utbildning och framtidssäkrade miljöer.

Fredrik Söderberg
Styrelseordförande och medgrundare

Andra uppdrag: VD, delägare och styrelseledamot i Söderberg Förvaltning AB samt grundare, delägare och styrelseordförande i Boet Bostad Holding AB.

Bakgrund: Stor erfarenhet av fastighetsutveckling och förvaltning av genom Söderberg Förvaltning, ett familjeföretag i tredje generationen grundat 1946, som arbetar långsiktigt med utveckling och förvaltning av fastigheter i Stor-Göteborg med omnejd. Sedan 2015 även aktiv inom nyproduktion av hyresbostäder genom Boet Bostad.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Fredrik Helgesson
Fredrik Helgesson
Ledamot och medgrundare

Andra uppdrag: Styrelseordförande i TravelMate AB, Travel Finance Sweden AB, Nordsystem AB. Styrelseledamot i Svenska Innebandyligan AB, Aptone AB. Styrelseledamot och vice vd i RK Travel Group AB.

Bakgrund: Grundare av SCANTECH-koncernen och ägare till RK Travel Group AB. Entreprenör och investerare med flertal bolag inom flera branscher och styrelseproffs med stor erfarenhet av att utveckla och leda verksamheter.

Utbildning: Dragonskolan i Umeå.

Ferdinand Grumme
Ledamot och medgrundare

Andra uppdrag: VD och delägare i Boet Bostad Holding AB.

Bakgrund: Stor erfarenhet från nyproduktion och fastighetsförvaltning som vd på Boet Bostad-koncernen sedan 2016 och tidigare som projektledare på Magnolia Bostad och bolagsansvarig för statens fastighetsbolag Vasakronan, Akademiska Hus, Vasallen och Specialfastigheter.

Utbildning: Civilekonom DHS, MBA från Harvard University.

Cecilia Widebäck-West
Cecilia Widebäck West
Ledamot

Andra uppdrag: Medlem i Nordic Credit Partners (NCP) Hållbarhetsråd.

Bakgrund: Mer än 30 års erfarenhet av bank, risk, finansiering och affärsutveckling, senast som hållbarhetschef för SEB-koncernen.

Utbildning: MBA från The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia och Civilekonom DHS.

Martin Malhotra
Martin Malhotra
Verkställande direktör, ledamot och medgrundare

Andra uppdrag:

Bakgrund: Tidigare senior partner på Catella med stor erfarenhet från både fastighets- och kapitalmarknad. Initiativtagare och ansvarig för skapandet av flera fastighetsbolag på Nasdaq som Tre Kronor, Link, Solnaberg och Torslanda.

Utbildning: Civilekonom DHS, Civilingenjör från KTH.

Sofia Wingren
Medlem Advisory Board

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Northmill Bank AB och Found Property Sweden AB. Rådgivare till Ekobot och Exparang.

Bakgrund: Mer än 15 års erfarenhet av internationellt ledarskap inom utbildningsföretag, senast som VD för Hyper Island och tidigare på EF Education First.

Utbildning: Civilekonom DHS.

Charlotte Schéle
Charlotte Schéle
Medlem Advisory Board

Andra uppdrag: VD och delägare i Schélegruppen AB.

Bakgrund: Mer än 20 års erfarenhet av samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor, nu som vd på Schélegruppen och tidigare som regionchef på Svenskt Näringsliv.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen från Högskolan Väst.

Torsten Josephson
Torsten Josephson
Medlem Advisory Board

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Aktea Energy AB och Berg & Gren Arkitektkontor AB, VD i bolag som ägs av tjänstepensionsföretaget Alecta och ICA Fastigheter (Ancore Fastigheter AB och Långeberga Logistik AB), styrelseledamot i ByggPartner i Dalarna AB (Publ), Delarka Holding AB (Publ), Järntorget Byggintressenter AB (Publ), Clarence Morberg Fastigheter AB och Stiftelsen för Olle Engkvist-priset.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från fastighets- och byggsektorn bl.a. som ledamot i Stockholms Byggnadsförening, vd för Einar Mattsson och SWECO Projektledning AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola.

Madeleine Breid
Ekonomiansvarig

Andra uppdrag: Mandamus Consulting AB

Bakgrund: Mer än 25 års erfarenhet av redovisning och rapportering som redovisningsansvarig och ekonomichef. Madeleine har Arbetat åt Gröna Skolfastigheter sedan koncernen startades år 2019 – initialt konsult genom egna bolaget Mandamus Consulting AB och sedan oktober 2022 som anställd ekonomiansvarig för Gröna Skolfastigheter-koncernen.

Utbildning: Vidareutbildningskurser FEI/SU/FAR; Ekonomiprogrammet, Frans Schartaus Gymnasium

Peder Greitz
Affärsutvecklare

Andra uppdrag:

Bakgrund: Tio års erfarenhet av fastighetsutveckling och förvaltning, nu senast på Fastighets AB Balder.

Utbildning: Lantmäteriprogrammet KTH/LTH, 230 hp (ECTS).

Revisor och finansiell information

Gröna Skolfastigheter AB (publ):s revisor är Frejs Revisorer AB, org.nr 556564-6451, med Ulf Johansson som huvudansvarig revisor.

Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812, är moderbolag i koncernen. För nyheter och bolagsinformation (årsredovisningar, bolagsordning och stämmoprotokoll) se avsnitt IR.

Förvaltningsfastigheter och projektfastigheter

Gröna Skolfastigheter har en förvaltningsportfölj med utbildningsfastigheter som inkluderar förskolor, grundskolor, gymnasium samt vuxenutbildningar som folkhögskola, yrkesutbildning och yrkeshögskola.

Gröna Skolfastigheter utvecklar kontinuerligt lokaler och fastigheter för utbildning med hållbarhet i fokus. Projektutveckling är koncernens satsningsområde och sker både i egen regi och i samverkan med partnerföretag.

För mer information om Gröna Skolfastigheters förvaltningfastigheter och projektfastigheter se avsnitt "Fastigheter".

Samarbetspartners inom Söderberg och Boet-gruppen

Gröna Skolfastigheter är ett samhällsbyggarföretag med inriktning på skolfastigheter. Bolaget grundades 2019 av ett grundarteam med stor erfarenhet av både fastighetsbranschen och skolverksamhet.

Gröna Skolfastigheters medgrundare och samarbetspartners inkluderar grundarna och huvudägarna i både Söderberg Förvaltning AB och Boet Bostad-koncernen.

Söderberg Förvaltning är ett familjeföretag i tredje generationen, grundat 1946. Bolaget har sitt ursprung inom VVS-branschen. Vid slutet av 1990 talet skiftade bolaget fokus och fokuserar idag uteslutande på fastigheter.
Bolaget är ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i stor-Göteborg med fokus mot kommersiella fastigheter med utvecklings- eller förädlingspotential. Bolaget utvecklar främst för egen förvaltning med långsiktiga åtaganden. Söderberg Förvaltning äger cirka 20 000 kvm kommersiell yta och har även flera byggrätter för nyutveckling av kommersiella fastigheter i Kungsbacka med omnejd. Vd och delägare i Söderberg Förvaltning är även medgrundare, aktieägare och styrelseordförande i Gröna Skolfastigheter AB (publ).

Boet Bostad är en nytänkande bostadsutvecklare med fokus på prisvärda hyresrätter som grundades år 2015 av Söderberg Förvaltning AB. Bolaget har idag mer än cirka 1 000 lägenheter i sin projektportfölj och hittills varit med och färdigställt hyresbostäder i Norrköping, Örebro och Ängelholm och har pågående produktion i Linköping och på Hammerö.

Boet Bostad är baserat i Stockholm och Göteborg och har en uttalad vision att skapa bostäder åt alla genom att utveckla attraktiva hyresrätter med höga ambitioner för miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt. Grundarna av Boet Bostad är även medgrundare, aktieägare och ledamöter i styrelsen i Gröna Skolfastigheter AB (publ).

Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss på Gröna Skolfastigheter – vi vill hantera dina personuppgifter säkert.

Vi behandlar personuppgifter enligt denna Integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s Databeskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige

För samtliga våra tjänster och processer utvärderar vi huruvida de kommer att involvera behandling av personuppgifter, och i så fall hur lagstiftningen och intressen hos de registrerade bäst efterlevs.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter på ett lagligt och rättvist sätt och för specifika, tydliga och legitimerade ändamål. Alla insamlade personuppgifter måste vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till syftet. Vi ser till att informera de registrerade på ett tydligt sätt om behandling av deras personuppgifter och deras rättigheter.

Om vi vill använda de samlade personuppgifterna för andra ändamål än det syfte som de ursprungligen samlades in för, informerar vi de registrerade och samlar även vid behov in samtycke i samband med det nya syftet. Vi arbetar för att säkerställa att de behandlade personuppgifterna är korrekta och att otillbörliga personuppgifter antingen raderas eller ändras utan dröjsmål.

Vi har genomfört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder avseende sekretess och datasäkerhet som skyddar personuppgifterna mot förstörelse, förlust, modifiering, obehörig publicering och obehörig åtkomst eller avslöjande. Våra medarbetare har fått utbildning och instruktion i korrekt behandling av personuppgifter och vi har även interna policys och instruktioner.

När personuppgifter behandlas för vår räkning måste vi hela tiden säkerställa att personuppgifterna behandlas enligt vår instruktion.

Vi kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om det inte krävs att det görs enligt gällande lagar, förbereder oss för rättsliga förfaranden eller försvarar anspråk eller utför tjänster för våra kunder. Dina personuppgifter kan dock överföras till och behandlas av externa leverantörer som utför tjänster åt Gröna Skolfastigheter, dock endast i den utsträckning som krävs för att göra det möjligt för dessa leverantörer att utföra de tjänster som Gröna Skolfastigheter begär. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovan angivna syften kommer att lämnas till dessa externa företag. Alla externa leverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Du kan när som helst utöva följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter som behandlas av oss. Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig. Detta inkluderar t.ex. rätten att bli informerad om huruvida personuppgifter om dig behandlas, vilka personuppgifter som behandlas, och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras.

Vi har en laglig skyldighet att se till att dina uppgifter hålls korrekta och aktuella. Vi uppmanar dig att hjälpa oss att uppfylla denna skyldighet genom att se till att du informerar oss om eventuella ändringar av din kontaktinformation genom att kontakta oss på e-postadress vd@gronaskolfastigheter.se.

En cookie är en liten textfil som den här webbplatsen lagrar på din internetanslutna enhet. Cookies används bland annat för att skilja olika användare åt, vilket ger en förbättring av användarupplevelsen för de personer som besöker webbplatsen.

Du samtycker till att vi använder cookies genom att surfa på webbplatsen.

Du kan välja att blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org

Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.