Ekdungens förskola

Konceptförskola
EKDUNGENS FÖRSKOLA
Konceptförskola på mindre tomt

 TYP Förskola
 ANTAL BARN 85 st
 ANTAL AVDELNINGAR 5 st
 AREA ca 1 000 m2

Ekdungens förskola är ett koncept som lägger ribban högt för hållbart byggande. Förslaget tar vara på befintliga naturvärden och bygger på en traditionell träkonstruktion. Förslaget är framtaget av Gröna Skolfastigheter tillsammans med Utopia Arkitekter och Mareld Landskapsarkitekter.

Byggnaden klassas enligt Miljöbyggnad Silver och får solpaneler i sydligt läge. Länkbyggnadens tak är ett grönt biotoptak. Dagvattnet fördröjs dels genom biotoptaket och av vegetation och genomsläppliga material på gården. Projektet innehåller också ett dagvattenmagasin med fördröjning av regn på 20mm.

Med robusta planteringar och en rikedom av löst växtmaterial får barnen möjlighet att interagera och vara en del i att skapa sin lekmiljö. Det finns gott om växter, stenar, sand och vatten på gården som går att använda på oändliga sätt. Förskolegården är gestaltad med fokus på lek, utveckling och trivsel för de minsta barnen. Detta eftersom denna grupp använder gården mer än de större barnen som ofta tar sig vidare på utflykt till närområden.

Hämtning och lämning av barn till fots och med cykel ska vara enkelt och trivsamt på Ekdungens förskola. Därför har gården flertalet entréer och iordninggjorda cykelparkeringar samt barnvagnsförråd.