Vad vi gör – Gröna Skolfastigheter

Vi ser kommuners utmaning i att möta förändringar i både demografi och behov av välfärd och tror att vi kan bidra till hållbara lösningar.

Gröna Skolfastigheters kund är kommuner och operatörer och i förlängningen en kommuns invånare och elever. För kommunen är skolan en kärnservice och attraktiva skolor ökar kommunens attraktivitet och inflyttning. Skoloperatörens verksamhet är grundad i att elever som väljer skola baserad på läge, pedagogik och fysisk miljö.

Gröna Skolfastigheter vill ge barn, ungdomar och vuxna optimala miljöer för utbildning som stimulerar långsiktig uppbyggnad av kunskap. Genom att vi dels fokuserar på skolfastigheter, dels arbetar med både nyproduktion och långsiktig förvaltning av skolfastigheter, kan vi bygga och bibehålla expertis och nytänkande.

Bolagets fokus och långsiktighet gör att vi lönsamt kan utveckla och förvalta allt från förskolor för de minsta till skolor för barn, ungdomar och vuxna.

I nära samarbete med kommuner och verksamheter utvecklar vi skolfastigheter och tillsammans med våra systerbolag och samarbetspartners planerar vi platser utifrån ett helhetsperspektiv.

Nytänkande och långsiktighet är viktigt för oss när vi äger, förvaltar och kontinuerligt utvecklar skolfastigheter. Vår långsiktighet och fokus på skolor möjliggör effektiv produktion och förvaltning och därmed möjlighet för kommuner att lägga mer resurser på samhällsservice och mindre på underhåll och investeringar i fastigheter.

Genom att utveckla, aktivt äga och förvalta skolfastigheter bidrar vi till kommuners och skolverksamheters arbete med att tillgodose det ökande behovet av utbildning och i förlängningen till en stärkt och hållbar välfärd.

Sammantaget har vi tillsammans med samarbetspartners god erfarenhet av att utveckla projekt hela vägen från råmark till nyckelfärdiga lokaler, men också av att förädla befintliga fastigheter. Gröna Skolfastigheter utvecklar utbildningslokaler för egen förvaltning och därför ser vi alltid våra projekt som långsiktiga åtaganden.

NYPRODUKTION

Initial idé och analys
Samverkan med kommunen och tilltänkta skoloperatörer är viktig för att anskaffa byggrätter till rätt kostnad – i dessa dialoger är fokus på helheten. Projekt initieras genom både markanvisningstävlingar och direkta förvärv/anvisningar utifrån behov och möjligheter inom ett geografiskt område. En viktig punkt för Gröna Skolfastigheter är tilltänkt fastighets detaljplanestatus.

Markanskaffning
Investeringskalkyl upprättas och hemställan till styrelse om investeringsbeslut görs. Gröna Skolfastigheter säkerställer rådighet över fastigheten, ofta genom tomträttsavtal eller förvärv. Eventuell detaljplaneprocess påbörjas.

Projektförslag
Projekten utgår alltid från hyresgästen. Gröna Skolfastigheter utformar i aktiv dialog med skoloperatören både inne- och utemiljöer för att stödja den pedagogiska verksamheten. Entreprenörer involveras i ett tidigt skede för att säkerställa en rationell entreprenad, effektiv produktion och trygghet i genomförandet. Projektkalkyl och slutlig hyresnivå fastställs nu. Gröna Skolfastigheters dialog med kommunen preciseras i en formell bygglovsansökan.

Avtal och upphandling
Ansvars- och riskfördelning fastställs i bindande entreprenadavtal. Övriga tillstånd för att genomföra byggnation inhämtas.

Byggstart
Förberedande markarbeten påbörjas samtidigt som detaljerad projektering slutförs. Under produktionen sker en löpande avstämning med skoloperatören och eventuella justeringar görs.

Färdigt och godkänt hyresobjekt
Innan inflyttning besiktigas hela hyresobjektet för att säkerställa att uppsatta krav uppnås.

FÖRVALTNING

Egen och långsiktig förvaltning
Gröna Skolfastigheter säkerställer genom egen förvaltning hållbarhet och långsiktighet i samtliga fastighetsfrågor. Vid nyproduktion och/eller förvärv av skolfastigheter har förvaltningsorganisationen varit delaktig och tar nu över ansvaret för fastigheten. Regelbundet kommer långsiktiga mål för kvalitet och funktion mätas och följas upp. Vår vision är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal närvaro och vårt fokus på utbildningsmiljöer.

Aktiv förvaltning
Gröna Skolfastigheters strategi är att arbeta för att genom aktiv förvaltning både säkerställa funktion och utveckla fastigheter. Vi genomför en kontinuerlig uppföljning av nyckeltal för hyresobjektet för att minimera fotavtryck på miljö och optimera drift. För oss innebär en aktiv förvaltning att vi arbetar med värdehöjande fastighetsförvaltning och att vi har en nära kontakt med våra hyresgäster.